Publicaties

  Alle daten

  Er zijn 49 resultaten. | Pages: 5 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - »  Fiche thématique n°49: Crédit hypothécaire social en Belgique: Tour d'horizon et perspectives d'avenir
  L'observatoire du crédit et de l'endettement
  2007/11
  1. Le crédit hypothécaire social?
  2. Présentation des acteurs belges
  2.1. En Flandre: deux sociétés, deux missions
  2.1.1. La Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)
  2.1.2. Le Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen
  2.2. En Wallonie: deux sociétés, deux missions
  2.2.1. La Société Wallonne du Crédit Social (SWCS)
  2.2.2. Le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie (FlFNW ou FLW)
  2.3. Bruxelles, une société, une mission
  3. Analyse du secteur et perspectives d'avenir

  Themafiche 49: Sociaal hypothecair Krediet in belgië, algemeen overzicht en toekomstperspectieven
  L'observatoire du crédit et de l'endettement
  2007/11
  1. Het sociaal hypothecair krediet?
  2. Voorstelling van de Belgische hoofdrolspelers
  2.1. In Vlaanderen: twee instellingen, twee opdrachten
  2.1.1. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Women (VMSW)
  2.1.2. Het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen
  2.2. In Wallonië: twee instellingen, twee opdrachten
  2.2.1. De Société Wallonne du Crédit Social (SWCS)
  2.2.2. Het Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonië (FLFNW of verkort FLW)
  2.3. Brussel, één instelling, één opdracht
  3. sectoranalyse en toekomstperspectieven

  Fiche thématique n°48: Le crédit scoring
  L'observatoire du crédit et de l'endettement
  2007/08
  1. Le crédit scoring: C'est quoi?
  2. Quelques exemples de scoring
  2.1. Les scores d'octroi pour le crédit à la consommation en Belgique
  2.2. Les CS évolutifs FICO et SCHUFA
  3. La construction d'un modèle de scoring
  4. Le scoring d'octroi tel qu'il est appliqué
  5. Evaluation sous l'angle de la responsabilité
  5.1. Le respect de la législation anti-discrimination et de protection de la vie privée
  5.2. La délibération responsable du prêteur
  6. Conclusions et pistes

  Themafiche 48: Crédit scoring
  L'observatoire du crédit et de l'endettement
  2007/08
  1. Wat is credit scoring?
  2. Enkele voorbeelden van scoring
  2.1. De toekenningsscoring in België voor het consumentenkrediet
  2.2. De dynamische CS van de FICO en de SCHUFA
  3. De opbouw van een scoringmodel
  4. De toekenningsscoring zoals die wordt toegepast
  5. Beoordeling vanuit het oogpunt van de aansprakelijkheid
  5.1. De naleving van de antidiscriminatiewetgeving en van de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  5.2. De bedachtzame deliberatie door de kredietgever
  3. De transparante communicatie met de klant
  6. Conclusie en denkpistes

  fiche thématique n°47: Le microcrédit, dans le monde, en Europe et en Belgique, description et comparaison
  L'observatoire du crédit et de l'endettement
  2007/05
  Themafiche 47: Microkrediet in de wereld, in Europa en in België, beschrijving en vergelijking
  L'observatoire du crédit et de l'endettement
  2007/05
  Fiche thématique n°46: "Education financière"... concept under construction
  L'Observatoire du Crédit et de l'Endettement
  2007/02
  Introduction: Mon porte-feuille est-il en bonne santé?

  1. Une discipline émergente
  2. Enquête: concept under construction
  3. En guise de bonnes pratiques...

  Themafiche n°46:"Financiële vorming"... een concept under construction
  L'observatoire du crédit et de l'endettement
  2007/02
  Inleiding: is mijn portefeuille wel gezond?
  1. Een beginnende discipline
  2. Concept under construction
  3. Bij wijze van "Good practices"...

  Themafiche nr. 44 - Goede praktijken inzake budgetopmaak in het kader van schuldbemiddeling
  L'Observatoire du Crédit et de l'Endettement
  2006/11
  Enkele tips, vaststellingen en goede praktijken om vooraf rekening mee te houden 1. Alvorens het "over een budget te hebben", moeten we "het hebben over vertrouwen" 2. Budget or not budget 3. Afstand nemen van zijn eigen waarden (vooroordelen vermijden) ... gemakkelijker gezegd dan gedaan ! 4. Moet aan de schuldeisers een gedetailleerd budget verstrekt worden of volstaat het hen alleen het bedrag mee te delen dat besteed zal worden aan de terugbetaling van hun schuldvorderingen? Budget en schuldbemiddeling : goede prektijken en nuttige tools 1. Goede praktijken inzake de post 'voeding' 2. Goede praktijken inzake tabaksconsumptie en het gebruik van "andere verslavende substanties" 3. Goede praktijken betreffende de post 'vervoer' 4. Goede praktijken inzake huisvesting 5. Goede praktijken inzake kledij 6. Goede praktijken inzake telecommunicatie 7. Goede praktijken inzake schoolkosten en buitenschoolse kosten 8. Goede praktijken inzake geneeskundige verzorging 9. Goede praktijken inzake verzekeringen 10. Goede praktijken inzake vrije tijd, sport en cultuur 11. Een laatste goede praktijk : het aanleggen van een reserve 12. En de andere posten in het budget?
  Editeur/Journal: L'Observatoire du Crédit et de l'Endettement
  Themafiche nr. 45 - Elektriciteits- en gasschulden in 2005 : voorstelling en duiding van de beschikbare data
  L'Observatoire du Crédit et de l'Endettement
  2006/11
  1. Inleiding : De elektriciteits- en gasmarkt in het kort 2. Maatregelen in geval van wanbetaling (2005) : beknopt overzicht 3. Kwaliteit en verschillen van de verzamelde gegevens 3.1. Bronnen 3.2. Kwaliteit en betrouwbaarheid van de gewestelijke gegevens : uniforme of afwijkende praktijken? 4. Interpretatie van de geldige gegevens 4.1. Samenvattende tabel van de beschikbare gegevens in de verslagen 2005 4.2. Duiding van de geldige gegevens De bruikbare gegevens van 2005 : samenvatting De nationale gegevens : enkele indicatoren
  Editeur/Journal: L'Observatoire du Crédit et de l'Endettement

  Er zijn 49 resultaten. | Pages: 5 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - »