Het gezinsbudget berekenen

troy_nl.jpg
Wat blijft er over voor uw gezin na de betaling van de lopende lasten?


Ongeacht uw toestand en los van het feit of u al dan niet leent, het is belangrijk dat u uw financiële toestand correct inschat.

Het opstellen van uw gezinsbudget is hierbij de eerste stap. U vindt een model van budget via de volgende link : Berekening van een budget

Wilt u de gegevens die u daar input bewaren, dan is het raadzaam het bestand op uw harde schijf op te slaan.

Voor u deze tool gebruikt is het nuttig even stil te staan bij de volgende vragen en de volgende aanbevelingen te volgen:
 1. Kent u het nettobedrag van uw inkomsten (loon, tegemoetkomingen of winsten) en eventueel ook die van uw partner?
 2. Hebt u gecontroleerd en/of laten controleren of de kosten die aan u of een van de leden van uw gezin worden aangerekend stroken met de overeenkomst en/of met de wet en of ze niet overdreven zijn?
 3. Hebt u rekening gehouden met eventuele premies, maaltijdcheques en dubbel vakantiegeld waar u en eventueel ook uw partner geniet of zal genieten?
 4. Hebt u van uw bruto-inkomen de sociale bijdragen, de directe belastingen (volgens het aanslagbiljet dat u meestal in het voorjaar krijgt) en de verschillende (provinciale, gemeentelijke) taksen afgetrokken die u en eventueel ook uw partner moet betalen?
 5. Bent u en eventueel uw partner zelfstandig: hebt u de voorafbetalingen afgetrokken van uw inkomsten (winsten) en opgenomen in uw kosten? U hebt er belang bij deze voorafbetalingen te doen in functie van een raming van uw eerstvolgende berekening van de directe belastingen?
 6. Hebt u de kosten van uw gezin die jaarlijks, halfjaarlijks, tweemaandelijks, enz. worden betaald herberekend op maandbasis door het bedrag van deze kosten te delen door het aantal maanden waarop ze betrekking hebben?
 7. Hebt u in de lopende lasten van uw gezin rekening gehouden met de herzekeringspremies ter dekking van: de schade die uzelf of een lid van uw gezin aan andere kan berokkenen; de burgerlijke aansprakelijkheid van de bestuurder van het voertuig dat u eventueel gebruikt ; de schade die uzelf of een lid van uw gezin kan oplopen door uw eigen toedoen of door dat van anderen; de schade die kan worden veroorzaakt aan het gebouw dat uw gezin bewoont en waarvan u eigenaar of huurder bent; de risico op overlijden, langdurige en/of ernstige ziekte en desgevallend het jobverlies van uzelf of van een lid van uw gezin?
 8. Hebt u in de kosten van uw gezin rekening gehouden met de bedragen die nodig zijn voor de inrichting, het onderhoud en de herstelling die verband houden met het gebouw dat u bewoont en die verschillen naargelang u eigenaar dan wel huurder bent, en voor de vervanging van de auto of de huishoudapparatuur die u nodig hebt, maar waarvan de levensduur beperkt is?
 9. Hebt u in de kosten van uw gezin rekening gehouden met het bedrag dat maandelijks nodig is om binnen de eerstvolgende drie maanden het eventuele debetsaldo aan te zuiveren van de rekeningen waarvan de leden van uw gezin houder zijn of de geldreserve waarover zij beschikken om goederen aan te kopen in bepaalde winkels en de kostprijs (intresten en kosten) ervan te betalen binnen dezelfde termijn?
 10. Als dat mogelijk is voor uw gezin, hebt u regelmatig wat spaargeld kunnen vergaren door kleine bedragen over te hevelen naar een spaarboekje of door een specifieke verzekering af te sluiten?
 11. Hebt u rekening gehouden met een reserve die u elke maand moet aanleggen om het hoofd te kunnen bieden aan onvoorziene kosten die vroeg of laat toch zullen opduiken?

Als u het modelbudget hebt gebruikt en merkt u dat het verschil tussen de inkomsten en de lasten van uw gezin (contante uitgaven + financieringen) op maandbasis een negatief saldo oplevert:

 1. Bepaal de behoeften die van wezenlijk belang zijn voor uw gezin.
 2. Betaal geen kosten die men u vraagt en die niet stroken met de overeenkomst en/of de wet of die overdreven zijn vergeleken met de wet.
 3. Probeer uitgaven te vermijden die niet aanleunen bij essentiële behoeften.
 4. Of herzie het bedrag ervan, door te controleren of u dezelfde goederen of diensten niet elders kunt krijgen voor een lagere prijs (laat het spel van de concurrentie spelen!).
 5. Kies voor goederen en diensten die beter inspelen op uw behoeften en die minder duur zijn.
 6. Probeer de kredietopeningen waarover uzelf of een van de leden van uw gezin beschikt niet aan te spreken (mogelijkheid voor de rekening(en) om een debetsaldo te vertonen of om over een geldreserve te beschikken).