De toestand saneren
troy_nl.jpg
Welke stappen moet men ondernemen?
Een gezinsbudget opstellen volstaat niet. Om geloofwaardig te zijn mag men u geen enkel achterstallig bedrag kunnen vorderen; dat betekent niet dat u zonder nadenken meteen elke betaalopdracht moet uitvoeren en elke factuur moet betalen, maar dat houdt ook niet in dat u inert mag blijven.

 
Voor een correct verloop van de tweede fase van deze evaluatie van uw financiële toestand, is het interessant uzelf de volgende vragen te stellen en de volgende aanbevelingen te volgen:

 1. U bent geregistreerd bij de Nationale Bank van België en u hebt gecontroleerd of laten controleren of die registratie rechtmatig is? Zo ja, bent u in staat om uw toestand onmiddellijk te regulariseren zonder dat het saldo van uw maandinkomsten niet langer volstaat om de courante kosten van uw gezin te dekken?
 2. Bent u in staat de achterstal te betalen die een kredietinstelling of een andere schuldeiser rechtmatig opeist, ook wanneer u niet geregistreerd staat bij de Nationale Bank van België of bij een andere gegevensbank, zonder dat het saldo van uw maandinkomsten niet langer volstaat om de courante kosten van uw gezin te dekken?
 3. Als een kredietinstelling of een andere schuldeiser onrechtmatig geld van u eist en/of wanneer u onterecht werd geregistreerd bij de Nationale Bank van België of een andere gegevensbank, hebt u betwist dat u dit bedrag verschuldigd bent bij de betrokken schuldeiser en/of zijn gemachtigde (gerechtsdeurwaarder, incassobureau, advocaat) via een aangetekende en gemotiveerde brief met ontvangstbewijs? Bent u in staat het deel van dit bedrag, dat eventueel onweerlegbaar verschuldigd is, te betalen zonder dat het saldo van uw maandinkomsten niet langer volstaat om de courante kosten van uw gezin te dekken?
 4. Bent u echt en objectief een geldbedrag verschuldigd aan een kredietinstelling of een andere schuldeiser, ook al hebben zij nog niets opgeëist of bent u nog niet geregistreerd bij de Nationale Bank van België of een andere gegevensbank? Bent u in staat dat bedrag te betalen zonder dat het saldo van uw maandinkomsten niet langer volstaat om de courante kosten van uw gezin te dekken?
 5. Hebt u het toegelaten maximum van het debetsaldo op uw zichtrekening of de geldreserve waarover u beschikte overschreden om goederen te kopen in bepaalde winkels?
 6. Worden de inkomens die u bij het begin van elke maand ontvangt systematisch geheel of gedeeltelijk "opgeslorpt" door het debetsaldo dat uw zichtrekening de maand ervoor vertoonde?


Antwoorden op de vragen hiervoor vergt een beredeneerde aanpak die wij hierna even aan u voorstellen:
 
 1. Laat de rechtmatigheid van de bedragen die men u vordert voor een krediet of een ander soort verbintenis die u of een lid van een gezin al dan niet zou hebben aangegaan controleren, onder meer op basis van de beschikkingen die consumenten en/of debiteuren beschermen.
 2. Bepaal het bedrag dat u of een lid van uw gezin echt en objectief verschuldigd is aan uw schuldeisers.
 3. Betaal zonder uitstel het bedrag dat uzelf of een lid van uw gezin onweerlegbaar verschuldigd is aan uw schuldeisers.
 4. Betwist onverwijld wat de betrokken schuldeiser en/of zijn gemachtigde onterecht vordert en dit via een aangetekende en gemotiveerde brief met ontvangbewijs.
 5. Stel een aanzuiveringsplan op voor de achterstallen die uzelf of een lid van uw gezin onweerlegbaar verschuldigd bent. Leg het voor aan uw schuldeisers en houd een bewijs bij van wat u hen hebt toegestuurd. Dit aanzuiveringsplan moet op een realistische manier zijn opgemaakt, zodat uw gezin ook de lopende lasten kan blijven dragen.
 6. Stel een herschikking voor van de bedragen die uzelf of een lid van uw gezin onweerlegbaar verschuldigd is aan een of meerdere instellingen voor consumptiekredieten (inclusief de banken). Dit voorstel moet op een realistische manier zijn opgemaakt, zodat uw gezin ook de lopende lasten kan blijven dragen. Stuur dit voorstel op via een aangetekende brief.
 7. Als die kredietinstellingen of een ervan deze herschikking weigeren of niet antwoorden op uw voorstel binnen de maand na het versturen ervan, vraag dan aan de vrederechter van de plaats waar u woont om dit plan goed te keuren, nadat vooraf is bepaald welke bedragen onweerlegbaar verschuldigd zijn. Die aanvraag moet u indienen via een verzoekschrift zoals bepaald in het Gerechtelijk Wetboek en moet vergezeld zijn van de betrokken overeenkomst(en) voor consumptiekrediet.
 8. Bent u geen handelaar of bent u al minstens zes maanden geen handelaar meer en is het onevenwicht tussen uw inkomsten enerzijds en de lopende lasten van uw gezin en uw achterstallen van blijvende aard, dan kunt u ook aan de arbeidsrechtbank van uw woonplaats vragen om te genieten van de procedure voor collectieve schuldregeling. Die aanvraag moet worden ingediend via een verzoekschrift zoals bepaald in het Gerechtelijk Wetboek en moet vergezeld zijn van de documenten waaruit uw inkomsten, lasten, schulden en verbintenissen blijken.
 9. Bent u een handelaar en kan uw financiële toestand nog worden hersteld, vraag dan aan de rechtbank van koophandel van uw woonplaats om te genieten van de procedure van gerechtelijke reorganisatie. Die aanvraag moet worden ingediend via een verzoekschrift zoals bepaald in de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen en moet vergezeld zijn van de in deze wet vermelde documenten.
 10. Bent u een handelaar, kan uw financiële toestand niet meer binnen een redelijke termijn worden hersteld en krijgt u geen vertrouwen meer van uw leveranciers en kredietinstellingen, doe een aangifte van faillissement en vraag om verschoonbaar te worden verklaard.