Onthaal
Het Observatorium Krediet en Schuldenlast werd opgericht in maart 1994.

 

Het Observatorium is belast met de studie van de financiële diensten die aan natuurlijke personen worden verleend, en met name van krediet, evenals de studie en de preventie van overmatige schuldenlast. Hiertoe:

  • centraliseert het de economische, sociale en juridische gegevens die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de financiële diensten aan natuurlijke personen, en met name met krediet, en met overmatige schuldenlast;
  • analyseert het deze gegevens om de kenmerken ervan te identificeren en inzicht te krijgen in situaties van overmatige schuldenlast;
  • bestudeert het het fenomeen van overmatige schuldenlast en de evolutie ervan vanuit sociaal-economisch en juridisch oogpunt;
  • verspreidt het studies op het gebied van financiële dienstverlening aan natuurlijke personen, en in het bijzonder van krediet, en over overmatige schuldenlast;
  • organiseert het informatie-, preventie- en scholingscampagnes en verspreidt het informatie over het budgetbeheer van gezinnen, krediet en schuldenlast.

 

agenda.jpgXXVIIde jaarlijks colloquium


"Kredietverlening op afstand: risico's, uitdagingen en omkadering"

23 november 2017

Brussel, auditorium van de Nationale Bank van België


Sinds de komst van het internet en de nieuwe communicatiemiddelen zagen de meeste economische sectoren zich genoodzaakt om hun producten aan te passen aan nieuwe distributievormen. Het bankwezen en het financiewezen ontsnapten evenmin aan deze evolutie: gaandeweg zijn wij overgestapt van een kredietverlening "onder vier ogen", naar een kredietverlening zonder enig fysiek contact.

Vandaag vindt men vele makelaars die kredieten verstrekken zonder enig contact met de klant, vandaar de vele vragen rond de naleving van bepaalde wetsvoorschriften, maar ook in verband met het gevaar dat de situatie uit de hand kan lopen door een overmatige schuldenlast. Het XXVIIde jaarlijks colloquium van het Observatorium Krediet en Schuldenlast wordt aan dit thema gewijd.

Tijdens de morgensessie zijn er uiteenzettingen die bij wijze van aanzet een beeld zullen trachten te schetsen van de huidige en toelomstige praktijken inzake kredietverlening op afstand in België en het buitenland. Later in de morgensessie wordt ingegaan op de geldende juridische omkadering en de vraag in hoever die toereikend is. Daarbij wordt nader ingegaan op thema's als reclame en vergelijking van kredietvoorstellen, alsook op de precontractuele fase, specifiek in het kader van kredietverlening op afstand (consumentinformatie, onderzoek van zijn kredietwaardigheid en wijze waarop hij zijn akkoord geeft). 

De werkzaamheden worden in de namiddag voortgezet rond twee thema's. Een eerste thema spitst zich toe op de rol van de FOD Economie met betrekking tot de inspecties en mogelijke sancties voor makelaars die online krediet versterekken. Het tweede thema gaat over kredietverlening op afstand in het buitenland, uitgaande van twee vraagstellingen: de mogelijkheid voor een in België verblijvende particulier om op dit ogenblik in het buitenland een kredietovereenkomst op afstand te sluiten, en de gedwongen tenuitvoerlegging door Belgische schuldeisers met betrekking tot in het buitenland gelegen goederen. 

Het volledige programma zal binnenkort beschikbaar zijn.

Klik op deze link om U in te schrijven.

Advocaten: een verzoek om herkenning werd geïntroduceerd.

De inschrijvingskosten voor de magistraten, de gerechtelijke stagiaires, het personeel van de griffiers en parketten worden ten laste genomen door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke Opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.
jaarboek.jpg
annuaire 2014 reduit.jpg
Dit jaarlijks gepubliceerd boek bundelt de rechtspraak over collectieve schuldenregeling (toelaatbaarheidsvoorwaarden, handelingen die vreemd zijn aan het normale vermogensbeheer door de verzoekers, verkoop van onroerende goederen van de verzoeker, onrechtmatige of ongegronde bezwaren van schuldeisers, de verschillende soorten aanzuiveringsregelingen, het lot van pandrechten, schulden die niet kunnen worden kwijtgescholden, incidenten die de uitvoering van aanzuiveringsregelingen in de weg staan, de hypothesen van herroeping, plichten en vergoeding van de schuldbemiddelaar enz.), over krediet en eventuele aanverwante materies (loonoverdracht, zekerheden, beslag).

De meeste van deze rechtspraak is nooit eerder gepubliceerd en is bijzonder interessant omwille van de motivering en de praktische lessen die eruit kunnen worden getrokken.

De gepubliceerde beslissingen zijn afkomstig uit alle gerechtelijke arrondissementen van het land en werden geselecteerd door een wetenschappelijk comité dat bestaat uit academici, leden van de Nederlandstalige en Franstalige balies, ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Economie, vertegenwoordigers van beroepsorganisaties, diensten of referentiecentra voor schuldbemiddeling en consumentenverenigingen.

De beslissingen worden in hun oorspronkelijke taal gepubliceerd, samen met een indeling in sleutelwoorden in twee talen, een eveneens tweetalige samenvatting en een nota en commentaar voor de belangrijkste beslissingen.

Het Jaarboek bevat ook informatie over de behandelde materies.Praktische informatie 

Het Jaarboek kredietrecht en collectieve schuldenregeling met rechtspraak uit 2014 (editie 2015) is nu te koop voor 50 euro.


Speciale aanbieding

Wij bieden de Jaarboeken 2013 en 2014 te koop aan voor 70 euro.


Hoe kunt u uw Jaarboek bestellen?

Via deze link of door de rubriek ‘Publicaties’ op onze website