Accueil
Het Observatorium Krediet en Schuldenlast werd opgericht in maart 1994.

 

Het Observatorium is belast met de studie van de financiële diensten die aan natuurlijke personen worden verleend, en met name van krediet, evenals de studie en de preventie van overmatige schuldenlast. Hiertoe:

  • centraliseert het de economische, sociale en juridische gegevens die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de financiële diensten aan natuurlijke personen, en met name met krediet, en met overmatige schuldenlast;
  • analyseert het deze gegevens om de kenmerken ervan te identificeren en inzicht te krijgen in situaties van overmatige schuldenlast;
  • bestudeert het het fenomeen van overmatige schuldenlast en de evolutie ervan vanuit sociaal-economisch en juridisch oogpunt;
  • verspreidt het studies op het gebied van financiële dienstverlening aan natuurlijke personen, en in het bijzonder van krediet, en over overmatige schuldenlast;
  • organiseert het informatie-, preventie- en scholingscampagnes en verspreidt het informatie over het budgetbeheer van gezinnen, krediet en schuldenlast.

 

agenda.jpgXXVIIde jaarlijks colloquium


"Kredietverlening op afstand: risico's, uitdagingen en omkadering"

23 november 2017

Brussel, auditorium van de Nationale Bank van België


Door de opkomst van het internet en van nieuwe communicatiemiddelen hebben de meeste economische sectoren hun producten aan deze nieuwe distributiekanalen moeten aanpassen. Ook de sector van het bank- en financiewezen kon niet aan deze evolutie ontsnappen: we zijn geleidelijk overgestapt van persoonlijke kredietverstrekking naar kredietverlening waaraan soms geen enkele fysieke ontmoeting meer te pas komt.

 

Vandaag verlenen veel kredietgevers kredieten zonder dat er een directe ontmoeting met de klant heeft plaatsgehad. Dit roept niet alleen vragen op wat betreft het in acht nemen van wettelijke bepalingen, maar ook wat betreft de risico's op escalatie in termen van overmatige schuldenlast. Het Observatorium Krediet en Schuldenlast buigt zich tijdens zijn 27e colloquium over deze kwesties.

 

Het eerste deel  van de ochtendsessie staat in het teken van presentaties die een overzicht willen geven van de huidige en toekomstige praktijken op het vlak van kredietverlening op afstand in België en in het buitenland. Tijdens het tweede deel van de ochtendsessie gaan we nader in op het toepasselijk juridische kader en op de vraag of dit afdoend is. Onder meer de kwesties reclame en vergelijking van kredietaanbiedingen komen aan bod, evenals de precontractuele fase binnen het specifieke kader van het krediet op afstand (informatieverstrekking aan de consument, onderzoek van zijn kredietwaardigheid en de wijze waarop hij zijn toestemming uitdrukt).

 

De zitting gaat na de middag verder waarbij twee thema's tegen het licht worden gehouden. In eerste instantie wordt de rol van de FOD Economie onderzocht vanuit de invalshoek van eventuele inspecties van en sancties tegen kredietgevers die online krediet verstrekken. Vervolgens gaan we in op het thema van grensoverschrijdend krediet op afstand aan de hand van twee vragen: welke mogelijkheden heeft een particulier die in België verblijft om een krediet op afstand af te sluiten bij een kredietgever die in het buitenland is gevestigd en wat zijn de grensoverschrijdende uitvoeringsmogelijkheden?Klik op deze link om U in te schrijven.

Advocaten: 6 juridische punten.

De inschrijvingskosten voor de magistraten, de gerechtelijke stagiaires, het personeel van de griffiers en parketten worden ten laste genomen door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke Opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.