Onthaal
Het Observatorium Krediet en Schuldenlast werd opgericht in maart 1994.

 

Het Observatorium is belast met de studie van de financiële diensten die aan natuurlijke personen worden verleend, en met name van krediet, evenals de studie en de preventie van overmatige schuldenlast. Hiertoe:

  • centraliseert het de economische, sociale en juridische gegevens die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de financiële diensten aan natuurlijke personen, en met name met krediet, en met overmatige schuldenlast;
  • analyseert het deze gegevens om de kenmerken ervan te identificeren en inzicht te krijgen in situaties van overmatige schuldenlast;
  • bestudeert het het fenomeen van overmatige schuldenlast en de evolutie ervan vanuit sociaal-economisch en juridisch oogpunt;
  • verspreidt het studies op het gebied van financiële dienstverlening aan natuurlijke personen, en in het bijzonder van krediet, en over overmatige schuldenlast;
  • organiseert het informatie-, preventie- en scholingscampagnes en verspreidt het informatie over het budgetbeheer van gezinnen, krediet en schuldenlast.

 

Het Observatorium wordt erkend door de Waalse regering. Tot de raad van bestuur behoren met name leden die zijn aangesteld door de Waalse regering, naast magistraten en vertegenwoordigers van de banksector, de economische milieus, consumentenorganisaties, de academische wereld en instellingen die aan schuldbemiddeling doen.

 

Het Observatorium neemt actief deel aan de ontwikkeling van diensten die hulp en advies bieden op het vlak van schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling. Het biedt instrumenten aan, leidt de bemiddelaars op en waakt over de goede praktijken. Het publiceert een jaarlijks evaluatieverslag over de “Prévention et le traitement du surendettement en Région wallonne” (preventie en aanpak van overmatige schuldenlast in het Waals Gewest) en, driemaandelijks het overzicht “Echos du credit en de l’endettement” (overzicht van het krediet en de schuldenlast), in samenwerking met het agentschap Alter.

 

Het Observatorium beantwoordt de vragen om informatie die het met name krijgt van schuldbemiddelaars en geconventioneerde juristen die zich niet tot een Referentiecentrum kunnen wenden.

 

Het Observatorium is verantwoordelijk voor de inhoud van de portaalsite “Overmatige schuldenlast” van Wallonië, voor de update van de inhoud ervan en voor het beantwoorden van de vragen die het via e-mail via de portaalsite krijgt van surfers. Het Observatorium neemt deel aan de overlegvergaderingen van de hoofdrolspelers in de strijd tegen overmatige schuldenlast in Wallonië met Crédal + de door de Waalse overheidsdienst erkende referentiecentra, het Overkoepelend Directoraat-generaal Plaatselijke Besturen, Sociale Actie en Gezondheid, afdeling Sociale Actie en het kabinet van de bevoegde minister.

 

Het Observatorium is verbonden aan de Federale Regering (FOD Economie), door een beheersovereenkomst en zorgt aan het einde hiervan voor de wijde verspreiding van zijn werkzaamheden, in het Frans en in het Nederlands, met name een "Jaarboek krediet en collectieve schuldenregeling" (jaarlijks), economische analyses en het "Algemeen verslag Consumptie en krediet aan particulieren" (jaarlijks).

 

Sinds zijn oprichting is het Observatorium gevestigd in Charleroi, en sinds 2002 in het Château de Cartier in Marchienne-au-Pont.
jaarboek.jpg
annuaire 2014 reduit.jpg
Dit jaarlijks gepubliceerd boek bundelt de rechtspraak over collectieve schuldenregeling (toelaatbaarheidsvoorwaarden, handelingen die vreemd zijn aan het normale vermogensbeheer door de verzoekers, verkoop van onroerende goederen van de verzoeker, onrechtmatige of ongegronde bezwaren van schuldeisers, de verschillende soorten aanzuiveringsregelingen, het lot van pandrechten, schulden die niet kunnen worden kwijtgescholden, incidenten die de uitvoering van aanzuiveringsregelingen in de weg staan, de hypothesen van herroeping, plichten en vergoeding van de schuldbemiddelaar enz.), over krediet en eventuele aanverwante materies (loonoverdracht, zekerheden, beslag).

De meeste van deze rechtspraak is nooit eerder gepubliceerd en is bijzonder interessant omwille van de motivering en de praktische lessen die eruit kunnen worden getrokken.

De gepubliceerde beslissingen zijn afkomstig uit alle gerechtelijke arrondissementen van het land en werden geselecteerd door een wetenschappelijk comité dat bestaat uit academici, leden van de Nederlandstalige en Franstalige balies, ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Economie, vertegenwoordigers van beroepsorganisaties, diensten of referentiecentra voor schuldbemiddeling en consumentenverenigingen.

De beslissingen worden in hun oorspronkelijke taal gepubliceerd, samen met een indeling in sleutelwoorden in twee talen, een eveneens tweetalige samenvatting en een nota en commentaar voor de belangrijkste beslissingen.

Het Jaarboek bevat ook informatie over de behandelde materies.Praktische informatie 

Het Jaarboek kredietrecht en collectieve schuldenregeling met rechtspraak uit 2014 (editie 2015) is nu te koop voor 50 euro.


Speciale aanbieding

Wij bieden de Jaarboeken 2013 en 2014 te koop aan voor 70 euro.


Hoe kunt u uw Jaarboek bestellen?

Via deze link of door de rubriek ‘Publicaties’ op onze website